Privacybeleid

PRIVACY STATEMENT

Asito B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7606 ZA) Almelo aan het Van Riemsdijkplein 50, stelt een website ter beschikking met daarop informatie en vacatures voor sollicitanten. Bezoekers worden in staat gesteld te solliciteren op een vacature of te solliciteren door middel van een open sollicitatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verstrekt en verwerkt.

Asito acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang, niet alleen bij de uitvoering van haar dienstverlening maar ook in alle andere aspecten van haar organisatie. Asito draagt er daarom zorg voor dat ook de persoonlijke informatie die u ons in het kader van deze website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Asito houdt zich daarbij aan de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de gegevensbescherming. In deze privacy statement leest u meer over hoe wij dat doen.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Asito maakt het voor sollicitanten mogelijk om via haar website vacatures te bekijken en daarop te solliciteren. Via de websites worden uw persoonsgegevens dus verwerkt om uw bezoek aan de website en het inzien van vacatures te faciliteren alsook om u in staat te stellen op een vacature te solliciteren. 

U kunt contact opnemen met Asito om over een vacature te informeren of op een vacature te solliciteren. Voor zover u daarbij persoonsgegevens verstrekt, zullen deze persoonsgegevens door Asito verwerkt worden om u conform uw verzoek te kunnen informeren of om uw sollicitatie in behandeling te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin u uw contactgegevens achterlaat zodat Asito contact met u kan opnemen over een sollicitatie. Asito zal dan die persoonsgegevens verwerken om contact met u op te nemen.

VERZAMELDE GEGEVENS

Asito verzamelt en verwerkt zoals gezegd allereerst persoonsgegevens die u verstrekt in het kader van het gebruik van de website of om te informeren naar- en te solliciteren op vacatures. Asito verzamelt tevens aanvullende informatie om het gebruiksgemak van de website te optimaliseren en deze op uw voorkeuren af te stemmen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het apparaat waarmee u de website bezoekt en het onthouden van ingestelde voorkeuren. Ook verwerkt de website uw locatiegegevens zodat bijvoorbeeld het aanbod van vacatures beter op u kan worden afgestemd. Voor meer informatie over de verwerking van deze gegevens verwijst Asito naar haar cookiebeleid, welke u kunt vinden op https://www.werkenbijasito.nl/cookies

OPSLAG GEGEVENS EN DERDEN

De persoonsgegevens worden in een sollicitantenbeheersysteem opgeslagen. Daarnaast wordt in het kader van het gebruik van www.werkenbijasito.nl gebruik gemaakt van cookies die mogelijk persoonsgegevens verwerken. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid, die u kunt inzien op https://www.werkenbijasito.nl/cookies

Asito neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Asito. Uw persoonsgegevens worden dus niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe wettelijk of ingevolge een rechterlijke uitspraak verplicht zijn dan wel indien voor de uitvoering van de overeenkomst deze verstrekking noodzakelijk is. Uw persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht aan derden voor eigen marketingdoeleinden van de betreffende derden. Persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat voor het doel waarvoor ze zijn verzameld nodig is of zolang als Asito daartoe door een wettelijke plicht wordt gedwongen. Sollicitatiegegevens worden in principe vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd, of – als u daar toestemming voor geeft – na maximaal een jaar. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens dienen te worden verwijderd, bijvoorbeeld wegens een gerezen gebrek aan relevantie, kunt u daartoe altijd contact opnemen met Asito via de onderstaande contactgegevens.

GEBRUIK VAN COOKIES

Asito maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons cookiebeleid, welke u kunt vinden op https://www.werkenbijasito.nl/cookies 

INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om bijvoorbeeld uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of corrigeren dan wel te verwijderen. Ook kunt u verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of kunt u om een kopie van de namens u verwerkte persoonsgegevens verzoeken. Voor meer informatie over uw rechten met betrekking tot de namens u verwerkte persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Asito via info@asito.nl. Een verzoek tot onder meer inzage, wijziging, verwijdering, beperking of kopie kunt u schriftelijk of via voornoemd emailadres indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek namens de betrokkene zelf wordt gedaan, vragen wij u een geldige kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Asito zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek reageren. Indien u van mening bent dat Asito op onrechtmatige wijze uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u tevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Asito geeft er uiteraard echter de voorkeur aan dat u in een dergelijk geval eerst contact opneemt om te kijken of uw bezwaren niet in onderling overleg opgelost kunnen worden.

U bent uiteraard niet verplicht om uw persoonsgegevens via de website te verstrekken. Indien u nader geïnformeerd wenst te worden over een vacature, is het echter wel noodzakelijk dat u uw contactgegevens verstrekt. Evenzeer is het noodzakelijk dat u bij een sollicitatie de vereiste informatie verstrekt om die sollicitatie in behandeling te kunnen nemen. 

WIJZIGEN PRIVACY STATEMENT

Asito behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom van belang dat u regelmatig het privacy statement doorleest om te zorgen dat u telkens op de hoogte bent van de meest recente stand van zaken met betrekking tot uw privacy.

VRAGEN

Als u nog vragen of zorgen heeft die niet door dit privacy statement beantwoord zijn, kunt u contact opnemen met Asito per post met postadres Postbus 375 7600 AJ Almelo, per e-mail via privacy@asito.nl, info@asito.nl of telefonisch op +31 (0)546 – 48 49 50.